OFERTA LUNCHOWA

Spróbuj nowej oferty lunchowej!

Przepyszna rolka futomaki + zupa bento tom yum - teraz w zestawie za jedyne 39 zł.

Codziennie od poniedziałku do piątku, do 16:00 w Sushi Garden.

RODO

REGULAMIN PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ WRC Group Wojnowski Ramus Sp. jawna, ZGODNIE Z RODO-POLITYKA PRYWATNOŚCI

Firma WRC Group Wojnowski Ramus Sp. jawna, zwana dalej WRC, z siedzibą w Bydgoszczy 85-023, przy ul. Toruńskiej 76, jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie (za pomocą  pisma, dźwięku, obrazu), takie jak np.: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, PESEL, NIP.

W poszczególnych działach WRC prowadzone są bazy danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa WRC, stanowiącą integralny element systemu zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001.

2. Bazy danych osobowych zgodnie z definicją  zawartą w RODO to każdy posiadający strukturę zbiór danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów. WRC posiada bazy danych pracowników, klientów, dostawców, osób współpracujących, do których dostęp mają wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy.

3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w RODO to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak: zbieranie, przechowywanie, usuwanie, udostępnianie, opracowywanie.

4. WRC przetwarza dane osobowe w następujących celach:

• realizacji umów cywilno-prawnych zawieranych z klientami
• realizacji transakcji handlowych
• realizacji zleceń na podstawie zamówień złożonych przez klientów
• realizacji usług serwisowych w ramach umów gwarancyjnych i pogwarancyjnych
• realizacji usług wsparcia technicznego dla klientów
• przeprowadzania działań marketingowych, w szczególności: sprzedaży premiowych, konkursów, promocji, akcji informacyjnych,
• wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych, newsletterów,  związanych z produktami i usługami oferowanymi przez WRC
• kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z produktami i usługami oferowanymi przez WRC
• wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych i handlowych, związanych z produktami i usługami oferowanymi przez WRC

5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez WRC danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

I. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);

II. na prawnie uzasadnionym interesie WRC jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych ("RODO") - w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych - w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.

Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach przez osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą:

• uniemożliwi realizację transakcji handlowych
• uniemożliwi wykonanie realizacji usług serwisowych
• uniemożliwi wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji - w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS.
• może uniemożliwić wysyłanie klientom komunikacji handlowej i marketingowej na zasadach wskazanych w niniejszej informacji.

6. Komu możemy przekazać Twoje dane osobowe i w jakim celu.   

1. Twoje dane możemy przekazywać:

a) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.

2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

• podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe, organizację szkoleń, eventów;
• podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
• podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową, faktoringową;
• podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub transportową – przewóz przesyłek towarowych lub usług spedycyjnych;
• agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;
• podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
• podmiotom nabywającymi wierzytelności.

3. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

7. WRC jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez WRC lub przez podmioty przetwarzające dane wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone tj. przez cały okres obowiązywania zgody oraz przez okres wymagany przepisami prawa (w szczególności przepisy prawa podatkowego i okres przedawnienia roszczeń) po jej cofnięciu.

1. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

a) trwania umowy — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;

b) do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;

c) 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

d) 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;

e) do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

f) do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;

g) do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

h) przez czas trwania leczenia, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

2. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.   

3. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie. Aby zgłosić chęć usunięcia z bazy danych, prosimy o wysłanie krótkiej wiadomości e-mail, o treści: "Proszę o usunięcie moich danych z bazy danych WRC", podając imię i nazwisko oraz numer telefonu, na adres: biuro@wrcgroup.pl.

8. Wszystkim osobom, których dane są przetwarzane przysługują prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, osoby, których dane są przetwarzane  uprawnieni są do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od WRC potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. WRC dostarczy na każde żądanie kopię danych osobowych, podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie,  może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych

b) sprostowania danych osobowych, które dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

c) usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"); osoby których dane są przetwarzane mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących swoich danych osobowych, a WRC ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; w takim przypadku, WRC wskaże na żądanie takie dane, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

e) przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami osoby których dane przetwarzane mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, przetwarzane przez WRC

f) sprzeciwu; w pewnych okolicznościach osoby, których dane osobowe są przetwarzane mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw do organu nadzorczego - z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych osobowych, a na WRC ciążyć może obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

9. Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

10. Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. WRC posiada Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Tomasz Powala, kontakt: tomaszpowala@wp.pl

12. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Danych Osobowych:

WRC Group Wojnowski Ramus Sp. jawna, pod adresem: Bydgoszcz 85-023, ul. Toruńska 76, lub pod adresem e-mail: biuro@wrcgroup.pl

Nowe zestawy

Polecamy nowe zjawiskowe zestawy sushi! Fuzja oryginalnych, wyjątkowo wybornych smaków - już od dziś w naszym nowym menu.

Zamów przez stronę lub zadzwoń: 662 202 303

#nakielska86 #toruńska76 #nowezestawy #nowesety #nowemenu

Subwencja PFR

Firma RMS Company Patryk Ramus uzyskała subwencję finansową w ramach programu rządowego Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm, udzieloną przez PFR SA.

Live sushi

Aż 800 doskonałych porcji? Bardzo proszę!

Nasze zjawiskowe sushi uświetni każdą wyjątkową okazję. No i wystarczy dla wszystkich! Na życzenie przyrządzimy, ile tylko zechcecie. Nasi mistrzowie uwielbiają wyzwania!

Zamówcie własną orientalną fantazję, tak jak lubicie, z SG!

Tel. 662 202 303

#nakielska86 #toruńska76 #sushiwmieście #sushiwogrodzie #sushinawynos #sushizdowozem #livesushi #cateringorientalny

Ekoogród

Nasz ekoogród obrodził w tym roku wyjątkowo obficie. A im naturalniej, tym pyszniej!

Świeżą sałatę, dorodny szczypior i pomidory dojrzewające w słońcu odkryjecie codziennie w naszym menu.
Dla smaku, dla zdrowia, w SG!

#nakielska86 #toruńska76 #sushiwmieście #sushiwogrodzie #sushinawynos #sushizdowozem #ekowarzywa #samozdrowie

Sashimi

Właściwie przyrządzone sashimi to głębia najsubtelniejszych walorów smakowych w doskonałej surowej formie. Świeżo złowione ryby i niecodzienne owoce morza bez dodatku ryżu to kwintesencja orientalnej kulinarnej sztuki.

Na co dzień w naszej karcie, a co tydzień w wykwintnej weekendowej ofercie z wyśmienitymi specjałami SG Prestige.

#nakielska86 #toruńska76 #sushiwmieście #sushiwogrodzie #sushinawynos #sushizdowozem #sashimi #hamachi #SGprestige

GastroFit2

Firma RMS Company Patryk Ramus zakwalifikowana została do branżowego programu pomocy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 dot. Projektu grantowego pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw w branży gastronomicznej oraz fitness w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19”.

Województwo Kujawsko-Pomorskie, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Współpracy Międzynarodowej.

Sushi Master Prestige

Odkryjcie nasze fantazyjne kompozycje!

Stwórzcie własny zestaw sushi, jak tylko lubicie! Zamówcie z dowozem już dzisiaj! Zapytajcie o wyjątkowo doskonałe, indywidualne zestawy Sushi Master Prestige.

Tel. 662 202 303
sushigarden.deligoo.pl

#nakielska86 #toruńska76 #sushiwmieście #sushinawynos #sushizdowozem #zestawysushi #sushimasterprestige

Box krewetek

Uczta orientalna według Sushi Garden!

Królewski box krewetek w oryginalnym japońskim cieście, z zestawem wyśmienitych sosów: 3 x spicy mayo (pikantny) i 3 x sweet chili (słodko-pikantny).

Zamów z dowozem już dziś!

Sushi z dowozem

Głodni królewskich wrażeń? Zachęcamy do zamówień z obu naszych restauracji, już dzisiaj jak zawsze od 12:00. Ulubione znakomite sushi na wynos z dowozem pod drzwi!

tel. 662 202 303
http://sushigarden.deligoo.pl

#nakielska86 #toruńska76 #sushiwmieście #sushinawynos #sushizdowozem #ucztaorientalna

Pomysł na prezent

Jeśli szukacie, to podpowiadamy - nasz voucher o wybranym nominale podarować możecie w wyjątkowym prezencie!

O więcej zapytajcie obsługę lub zamówcie online:

tel. 662 202 303 / http://sushigarden.deligoo.pl

Z dostawą, online!

Tak znakomite pyszności zamówicie bez ograniczeń!

Z wygodną, bezpieczną dostawą i zapłatą kartą: http://sushigarden.deligoo.pl

Jedzcie zdrowo i dbajcie o odporność!

#sushiwmieście #sushinawynos #sushizdowozem

Pora na lunch

Pyszne co nieco między zajęciami?

Wyśmienite sushi oraz ciepłe specjały w ulubionej lunchowej oprawie. Teraz codziennie już od 12:00!

Również z dowozem i wygodną płatnością online.

#nakielska86 #toruńska76 #sushiwmieście #poranalunch

Sushi na życzenie

Czego sobie życzycie? Pyszne życzenia spełnimy wszystkie! Doskonałe rolki specjalne oraz fusion przyrządzane według Waszego pomysłu, po mistrzowsku przez naszych znakomitych Sushi Masterów, w wyjątkowo zjawiskowym zestawie Sushi Master Prestige.

Brzmi zachęcająco? Wybieracie składniki, a my tworzymy z nich niepowtarzalne, orientalne wspomnienia. Do zamówienia, do zobaczenia w SG!

#nakielska86 #toruńska76 #sushiwmieście #sushimasterprestige

Pyszne wrażenie

Sushi na życzenie z dowozem! Zamówcie do siebie, gdziekolwiek jesteście! Przepyszne rolki i wspaniałe zestawy - jak w Sushi Garden!

Sprawdźcie nasze orientalne menu i zapłaćcie wygodnie online.

#nakielska86 #toruńska76 #sushinawynos #sushizdowozem

Wege set

Przepyszna wegetariańska alternatywa! Zamiast ryb - świeże owoce i ekologiczne warzywa z mnóstwem doskonałych dodatków:

- daikonmaki z warzywami i kimchi (6 szt.)
- uramaki z awokado i truflą (5 szt.)
- uramaki z awokado i goma wakame (5 szt.)
- Panko Roll z tofu i mango (6 szt.)
- Summer Roll z bataten i szparagiem w tempurze (5 szt.)

Wybierzcie, jeśli wolicie bez mięsa. 27 zjawiskowych, lekkich porcji - w zestawie za 139 zł! Na Toruńskiej i Nakielskiej, w naszym orientalnym menu.

#nakielska86 #toruńska76 #wegeset #sushiwmieście

Jak w Sushi Garden!

Nasza wyśmienita orientalna oferta dostępna jest na wynos, telefonicznie lub online, oraz z wygodnym dowozem codziennie już od 12:00. Koniecznie zadzwońcie wcześniej!

662 202 303
sushigarden.deligoo.pl

#sushinawynos #sushizdowozem #jakwSushiGarden

Orientalna herbata

Według oryginalnej, autorskiej receptury, w wyśmienitych smakach, przygotowana starannie, specjalnie dla nas. Biała, czerwona, czarna lub zielona, z aromatycznymi kwiatami, słodkimi owocami lub innymi dodatkami, do zaparzenia i podzielenia.

Spróbujcie! A o ulubioną zapytajcie obsługę.

Facebook

Śledzicie na bieżąco?

Tylko tu, na gorąco, wszystko, co nowe. I na Toruńskiej, i na Nakielskiej. Także dla Was! Wasze wrażenia, polubienia, spontaniczne zdjęcia oraz komentarze.

Zawsze w jednym miejscu, oficjalnie, oryginalnie - sushigardenbydgoszcz!

#torunska76, #nakielska86

Dowozimy z Miedzynia

Więc gdy zadzwonicie, wybrać możecie miejsce. Toruńska - wewnętrzny 1, a Nakielska - 2. Raz-dwa!

Tel. 662 202 303

Do usłyszenia!

spotkania kulinarne

Sushi gdziekolwiek zechcesz. Wybierz, zadzwoń i zamów. My przywieziemy:

 

 662 202 303

Od niedzieli do czwartku - do 21:00 / piątek i sobota - do 22:00

 

Opłata początkowa: 4 zł + 2 zł za każdy rozpoczęty kilometr.

zamów online
ogród

Zapraszamy do naszego ogrodu! Zadzwoń, zarezerwuj i usiądź wygodnie. My zajmiemy się resztą: 662 202 303

8,6 tys.

Polubili nas